Βοηθητικές Διαδρομές

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 06:35 56c

  Αθηένου

 • 07:05 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:35 56c

  Αθηένου

 • 07:20 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:50 56

  Αθηένου

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:50 56

  Αθηένου

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:23

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:20 56

  Αθηένου

 • 10:00 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 10:48

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:30 56

  Αθηένου

 • 12:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:59

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:50 56

  Αθηένου

 • 14:25 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 06:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:04

  Αθηένου

 • 10:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 10:55 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:24

  Αθηένου

 • 11:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:25 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:54

  Αθηένου

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:04

  Αθηένου

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:04

  Αθηένου

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:24

  Αθηένου

 • 14:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:39

  Αθηένου

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:39

  Αθηένου

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:04

  Αθηένου

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:04

  Αθηένου

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 06:35 56c

  Αθηένου

 • 07:05 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:35 56c

  Αθηένου

 • 07:20 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:50 56

  Αθηένου

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:50 56

  Αθηένου

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:23

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:20 56

  Αθηένου

 • 10:00 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 10:48

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:30 56

  Αθηένου

 • 12:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:59

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:50 56

  Αθηένου

 • 14:25 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 06:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:04

  Αθηένου

 • 10:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 10:55 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:24

  Αθηένου

 • 11:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:25 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:54

  Αθηένου

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:04

  Αθηένου

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:04

  Αθηένου

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:24

  Αθηένου

 • 14:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:39

  Αθηένου

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:39

  Αθηένου

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:04

  Αθηένου

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:04

  Αθηένου

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 05:25 56

  Αθηένου

 • 06:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:49

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:10 56

  Αθηένου

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:33

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:50 56

  Αθηένου

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:17

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:25 56

  Αθηένου

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:53

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 10:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:05 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:34

  Αθηένου

 • 13:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:04

  Αθηένου

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:40 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:09

  Αθηένου

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 05:25 56

  Αθηένου

 • 06:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:45

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:10 56

  Αθηένου

 • 07:50 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:10 56

  Αθηένου

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:33

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:50 56

  Αθηένου

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:10

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:25 56

  Αθηένου

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:49

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 10:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:05 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:34

  Αθηένου

 • 13:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:35 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:04

  Αθηένου

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:40 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:09

  Αθηένου

 • 17:50 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:40 56 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:09

  Αθηένου

logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088