Assisting Routes

From Nikitari To Nicosia
 • 04:35 36

  Nikitari

 • 04:58 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 04:35 36

  Nikitari

 • 05:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:48

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:30 36

  Nikitari

 • 05:51 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:38

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:30 36

  Nikitari

 • 05:58 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:05 36

  Nikitari

 • 06:23 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:05 36

  Nikitari

 • 06:26 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:13

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:25 36

  Nikitari

 • 06:40 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:27

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:25 36

  Nikitari

 • 06:46 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:33

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:25 36

  Nikitari

 • 06:58 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:25 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 09:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:48

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:30 36

  Nikitari

 • 11:46 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:33

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:30 36

  Nikitari

 • 12:13 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 13:00

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 16:56 406A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:43

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Nikitari
 • 06:45 405A

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:35 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:50

  Nikitari

 • 11:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:06

  Nikitari

 • 13:40 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 14:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:45

  Nikitari

 • 14:40 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:45

  Nikitari

 • 14:40 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:45

  Nikitari

 • 15:35 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:45

  Nikitari

 • 15:40 406

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:45

  Nikitari

 • 16:30 406C

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:20 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:35

  Nikitari

 • 17:30 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 18:20 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 18:35

  Nikitari

From Nikitari To Nicosia
 • 04:35 36

  Nikitari

 • 04:58 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 04:35 36

  Nikitari

 • 05:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:48

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:30 36

  Nikitari

 • 05:51 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:38

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:30 36

  Nikitari

 • 05:58 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:05 36

  Nikitari

 • 06:23 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:05 36

  Nikitari

 • 06:26 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:13

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:25 36

  Nikitari

 • 06:40 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:27

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:25 36

  Nikitari

 • 06:46 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:33

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:25 36

  Nikitari

 • 06:58 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:25 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 09:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:48

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:30 36

  Nikitari

 • 11:46 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:33

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:30 36

  Nikitari

 • 12:13 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 13:00

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 16:56 406A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:43

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Nikitari
 • 06:45 405A

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:35 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:50

  Nikitari

 • 11:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:06

  Nikitari

 • 13:40 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 14:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:45

  Nikitari

 • 13:40 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 14:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:45

  Nikitari

 • 14:40 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:45

  Nikitari

 • 14:40 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:45

  Nikitari

 • 15:35 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:45

  Nikitari

 • 15:40 406

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:30 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:45

  Nikitari

 • 16:30 406C

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:20 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:35

  Nikitari

 • 17:30 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 18:20 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 18:35

  Nikitari

From Nikitari To Nicosia
 • 06:05 36

  Nikitari

 • 06:23 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:05 36

  Nikitari

 • 06:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:40 36

  Nikitari

 • 08:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 08:48

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:40 36

  Nikitari

 • 08:25 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 12:35 36

  Nikitari

 • 13:01 405A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 13:48

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 14:35 36

  Nikitari

 • 14:56 406A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:43

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Nikitari
 • 10:00 406

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 10:50 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 11:05

  Nikitari

 • 11:00 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:50 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:05

  Nikitari

 • 13:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:50 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:05

  Nikitari

 • 16:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:50 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:05

  Nikitari

From Nikitari To Nicosia
 • 06:40 36

  Nikitari

 • 07:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:48

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:40 36

  Nikitari

 • 07:23 406C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 08:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:23 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:31 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:18

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Nikitari
 • 16:30 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:20 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:35

  Nikitari

 • 18:30 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 19:20 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 19:35

  Nikitari

logo
 93 Lykavitou Ave.
      2401 Eggomi
Nicosia, Cyprus
  (+357) 22 468088