Assisting Routes

From Nikitari To Nicosia
 • 04:35 36

  Nikitari

 • 04:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:38

  Dionysios Solomos Square

 • 04:35 36

  Nikitari

 • 04:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:35 36

  Nikitari

 • 05:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:38

  Dionysios Solomos Square

 • 05:35 36

  Nikitari

 • 05:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:35 36

  Nikitari

 • 06:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:46

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:33 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:18

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:33 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:20

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:41 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:26

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:25 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:10

  Dionysios Solomos Square

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:25 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:46 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:31

  Dionysios Solomos Square

 • 10:35 36

  Nikitari

 • 10:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 11:38

  Dionysios Solomos Square

 • 10:35 36

  Nikitari

 • 10:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 11:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:35 36

  Nikitari

 • 13:56 405A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:41

  Dionysios Solomos Square

 • 13:35 36

  Nikitari

 • 13:56 405A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:43

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:35 36

  Nikitari

 • 14:21 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:06

  Dionysios Solomos Square

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 16:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:38

  Dionysios Solomos Square

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 16:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 17:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:46

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Nikitari
 • 06:10 400

  Dionysios Solomos Square

 • 07:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:51

  Nikitari

 • 06:45 405A

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:51

  Nikitari

 • 10:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 11:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:06

  Nikitari

 • 11:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:06

  Nikitari

 • 13:15 400

  Dionysios Solomos Square

 • 14:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:51

  Nikitari

 • 13:45 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 14:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:51

  Nikitari

 • 14:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 15:31 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:46

  Nikitari

 • 14:40 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:31 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:46

  Nikitari

 • 15:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 16:26 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:41

  Nikitari

 • 15:35 406C

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:26 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:41

  Nikitari

 • 16:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 16:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 16:30 406

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 17:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 18:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 18:36

  Nikitari

 • 17:30 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 18:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 18:36

  Nikitari

From Nikitari To Nicosia
 • 04:35 36

  Nikitari

 • 04:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:38

  Dionysios Solomos Square

 • 04:35 36

  Nikitari

 • 04:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 05:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:35 36

  Nikitari

 • 05:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:38

  Dionysios Solomos Square

 • 05:35 36

  Nikitari

 • 05:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 05:35 36

  Nikitari

 • 06:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 06:46

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:33 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:18

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:33 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:20

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:41 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:26

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:25 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:10

  Dionysios Solomos Square

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:25 405C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:46 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:31

  Dionysios Solomos Square

 • 10:35 36

  Nikitari

 • 10:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 11:38

  Dionysios Solomos Square

 • 10:35 36

  Nikitari

 • 10:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 11:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:35 36

  Nikitari

 • 13:56 405A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:41

  Dionysios Solomos Square

 • 13:35 36

  Nikitari

 • 13:56 405A - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:43

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:35 36

  Nikitari

 • 14:21 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:06

  Dionysios Solomos Square

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 16:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:38

  Dionysios Solomos Square

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 16:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:35 36

  Nikitari

 • 17:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:46

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Nikitari
 • 06:10 400

  Dionysios Solomos Square

 • 07:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:51

  Nikitari

 • 06:45 405A

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:51

  Nikitari

 • 10:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 11:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:06

  Nikitari

 • 11:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 12:06

  Nikitari

 • 13:15 400

  Dionysios Solomos Square

 • 14:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:51

  Nikitari

 • 13:45 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 14:36 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:51

  Nikitari

 • 14:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 15:31 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:46

  Nikitari

 • 14:40 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:31 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:46

  Nikitari

 • 15:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 16:26 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:41

  Nikitari

 • 15:35 406C

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:26 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 16:41

  Nikitari

 • 16:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 16:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 16:30 406

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 17:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 18:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 18:36

  Nikitari

 • 17:30 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 18:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 18:36

  Nikitari

From Nikitari To Nicosia
 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:33 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:18

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 06:33 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:20

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:15 36

  Nikitari

 • 07:01 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 07:46

  Dionysios Solomos Square

 • 07:05 36

  Nikitari

 • 07:23 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 08:08

  Dionysios Solomos Square

 • 07:05 36

  Nikitari

 • 07:23 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 08:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 12:20 36

  Nikitari

 • 12:38 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 13:23

  Dionysios Solomos Square

 • 12:20 36

  Nikitari

 • 12:38 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 13:25

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 14:35 36

  Nikitari

 • 14:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:38

  Dionysios Solomos Square

 • 14:35 36

  Nikitari

 • 14:53 406 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 15:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Nikitari
 • 07:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 08:06 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 08:21

  Nikitari

 • 07:15 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:06 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 08:21

  Nikitari

 • 10:00 406

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 10:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 11:06

  Nikitari

 • 12:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 13:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:06

  Nikitari

 • 13:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 14:06

  Nikitari

 • 16:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 16:30 406

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

From Nikitari To Nicosia
 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:21 400 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:06

  Dionysios Solomos Square

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:23 406C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:08

  Dionysios Solomos Square

 • 08:05 36

  Nikitari

 • 08:23 406C - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 09:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 12:35 36

  Nikitari

 • 12:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 13:38

  Dionysios Solomos Square

 • 12:35 36

  Nikitari

 • 12:53 405 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 13:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Nikitari
 • 10:00 406C

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 10:51 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 11:06

  Nikitari

 • 16:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

 • 16:30 406C

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 17:21 36 - Astromeritis (central road)

  Connection

 • 17:36

  Nikitari

logo
 93 Lykavitou Ave.
      2401 Eggomi
Nicosia, Cyprus
  (+357) 22 468088