Assisting Routes

From Meniko To Nicosia
 • 05:40 38

  Meniko

 • 06:01 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 06:32

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 38

  Meniko

 • 06:36 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 07:09

  Dionysios Solomos Square

 • 07:00 41

  Meniko

 • 07:13 406 - Akaki (central road)

  Connection

 • 07:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:25 38

  Meniko

 • 07:49 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 08:25

  Dionysios Solomos Square

 • 08:30 41

  Meniko

 • 08:40 405C - Akaki (central road)

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 10:20 38

  Meniko

 • 10:44 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 11:15

  Dionysios Solomos Square

 • 11:35 38

  Meniko

 • 12:01 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 12:35

  Dionysios Solomos Square

 • 14:35 38

  Meniko

 • 14:59 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 15:29

  Dionysios Solomos Square

 • 16:00 38

  Meniko

 • 16:20 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 16:51

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Meniko
 • 06:00 250

  Dionysios Solomos Square

 • 06:34 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 06:46

  Meniko

 • 07:30 250

  Dionysios Solomos Square

 • 08:15 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 08:27

  Meniko

 • 07:45 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:25 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 08:30

  Meniko

 • 10:15 250

  Dionysios Solomos Square

 • 10:52 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 11:04

  Meniko

 • 11:50 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 12:25 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:30

  Meniko

 • 13:50 250

  Dionysios Solomos Square

 • 14:30 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 14:42

  Meniko

 • 15:00 250

  Dionysios Solomos Square

 • 15:40 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 15:52

  Meniko

 • 17:15 250

  Dionysios Solomos Square

 • 17:55 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 18:07

  Meniko

From Meniko To Nicosia
 • 05:40 38

  Meniko

 • 06:01 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 06:32

  Dionysios Solomos Square

 • 06:15 38

  Meniko

 • 06:36 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 07:09

  Dionysios Solomos Square

 • 07:00 41

  Meniko

 • 07:13 406 - Akaki (central road)

  Connection

 • 07:45

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:25 38

  Meniko

 • 07:49 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 08:25

  Dionysios Solomos Square

 • 08:30 41

  Meniko

 • 08:40 405C - Akaki (central road)

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 10:20 38

  Meniko

 • 10:44 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 11:15

  Dionysios Solomos Square

 • 11:35 38

  Meniko

 • 12:01 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 12:35

  Dionysios Solomos Square

 • 14:35 38

  Meniko

 • 14:59 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 15:29

  Dionysios Solomos Square

 • 16:00 38

  Meniko

 • 16:20 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 16:51

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Meniko
 • 06:00 250

  Dionysios Solomos Square

 • 06:34 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 06:46

  Meniko

 • 07:30 250

  Dionysios Solomos Square

 • 08:15 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 08:27

  Meniko

 • 07:45 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:25 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 08:30

  Meniko

 • 10:15 250

  Dionysios Solomos Square

 • 10:52 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 11:04

  Meniko

 • 11:50 400

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 12:25 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:30

  Meniko

 • 13:50 250

  Dionysios Solomos Square

 • 14:30 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 14:42

  Meniko

 • 15:00 250

  Dionysios Solomos Square

 • 15:40 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 15:52

  Meniko

 • 17:15 250

  Dionysios Solomos Square

 • 17:55 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 18:07

  Meniko

From Meniko To Nicosia
 • 06:35 38

  Meniko

 • 06:58 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 07:27

  Dionysios Solomos Square

 • 07:40 38

  Meniko

 • 08:04 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 08:38

  Dionysios Solomos Square

 • 12:30 38

  Meniko

 • 12:54 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 13:28

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Meniko
 • 07:45 250

  Dionysios Solomos Square

 • 08:20 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 08:32

  Meniko

 • 12:30 250

  Dionysios Solomos Square

 • 13:13 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 13:25

  Meniko

 • 13:40 250

  Dionysios Solomos Square

 • 14:14 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 14:26

  Meniko

From Meniko To Nicosia
 • 07:35 38

  Meniko

 • 08:01 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 08:35

  Dionysios Solomos Square

 • 17:05 38

  Meniko

 • 17:28 250 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 17:55

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Meniko
 • 08:45 250

  Dionysios Solomos Square

 • 09:14 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 09:26

  Meniko

 • 18:15 250

  Dionysios Solomos Square

 • 19:03 38 - Panagias Odigitrias - Dimitras

  Connection

 • 19:15

  Meniko

logo
 93 Lykavitou Ave.
      2401 Eggomi
Nicosia, Cyprus
  (+357) 22 468088