Assisting Routes

From Meniko To Nicosia
 • 05:50 41

  Meniko

 • 06:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 06:31

  Dionysios Solomos Square

 • 05:50 41

  Meniko

 • 06:08 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 06:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:55 41

  Meniko

 • 07:08 406 - Akaki (central road)

  Connection

 • 07:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:55 41

  Meniko

 • 07:38 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 08:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:50 41

  Meniko

 • 09:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 09:31

  Dionysios Solomos Square

 • 08:50 41

  Meniko

 • 09:23 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 09:55

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:50 41

  Meniko

 • 12:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:31

  Dionysios Solomos Square

 • 11:50 41

  Meniko

 • 12:23 406C - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:55

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:05 41

  Meniko

 • 13:17 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 13:46

  Dionysios Solomos Square

 • 13:05 41

  Meniko

 • 13:30 405C - Akaki (central road)

  Connection

 • 14:02

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:15 41

  Meniko

 • 15:27 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:56

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Meniko
 • 07:45 400

  Dionysios Solomos Square

 • 08:20 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 08:29

  Meniko

 • 10:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 11:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 11:14

  Meniko

 • 11:50 400

  Dionysios Solomos Square

 • 12:25 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:34

  Meniko

 • 14:10 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:14

  Meniko

 • 14:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 15:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:14

  Meniko

 • 15:05 400

  Dionysios Solomos Square

 • 15:40 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:49

  Meniko

 • 15:05 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:40 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:49

  Meniko

 • 16:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 16:35 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 16:44

  Meniko

 • 16:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:35 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 16:44

  Meniko

From Meniko To Nicosia
 • 05:50 41

  Meniko

 • 06:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 06:31

  Dionysios Solomos Square

 • 05:50 41

  Meniko

 • 06:08 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 06:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:55 41

  Meniko

 • 07:08 406 - Akaki (central road)

  Connection

 • 07:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 06:55 41

  Meniko

 • 07:38 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 08:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 08:50 41

  Meniko

 • 09:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 09:31

  Dionysios Solomos Square

 • 08:50 41

  Meniko

 • 09:23 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 09:55

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 11:50 41

  Meniko

 • 12:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:31

  Dionysios Solomos Square

 • 11:50 41

  Meniko

 • 12:23 406C - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:55

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:05 41

  Meniko

 • 13:17 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 13:46

  Dionysios Solomos Square

 • 13:05 41

  Meniko

 • 13:30 405C - Akaki (central road)

  Connection

 • 14:02

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:15 41

  Meniko

 • 15:27 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:56

  Dionysios Solomos Square

From Nicosia To Meniko
 • 07:45 400

  Dionysios Solomos Square

 • 08:20 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 08:29

  Meniko

 • 10:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 11:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 11:14

  Meniko

 • 11:50 400

  Dionysios Solomos Square

 • 12:25 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 12:34

  Meniko

 • 14:10 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:14

  Meniko

 • 14:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 15:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:14

  Meniko

 • 15:05 400

  Dionysios Solomos Square

 • 15:40 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:49

  Meniko

 • 15:05 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:40 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 15:49

  Meniko

 • 16:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 16:35 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 16:44

  Meniko

 • 16:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:35 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 16:44

  Meniko

From Meniko To Nicosia
 • 05:50 41

  Meniko

 • 06:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 06:31

  Dionysios Solomos Square

 • 05:50 41

  Meniko

 • 06:08 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 06:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:05 41

  Meniko

 • 07:17 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 07:46

  Dionysios Solomos Square

 • 07:05 41

  Meniko

 • 07:38 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 08:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 16:50 41

  Meniko

 • 17:02 400 - Akaki (central road)

  Connection

 • 17:31

  Dionysios Solomos Square

 • 16:50 41

  Meniko

 • 17:08 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 17:38

  Dionysios Solomos Square

 • 16:50 41

  Meniko

 • 17:08 405 - Akaki (central road)

  Connection

 • 17:40

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Meniko
 • 09:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 09:35 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 09:44

  Meniko

 • 11:00 400

  Dionysios Solomos Square

 • 11:35 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 11:44

  Meniko

 • 12:00 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 13:14

  Meniko

 • 12:30 400

  Dionysios Solomos Square

 • 13:05 41 - Akaki (central road)

  Connection

 • 13:14

  Meniko

There are no results for this trip
From Meniko To Nicosia
From Nicosia To Meniko
logo
 93 Lykavitou Ave.
      2401 Eggomi
Nicosia, Cyprus
  (+357) 22 468088